Stadgar

Beslutade vid stämman 25 april 2015

I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1. Föreningens namn och syfte

Föreningens namn är Svensk-kinesiska föreningen (Skf). Dess engelska namn är Swedish-Chinese Society och dess kinesiska Ruidian Zhongguo Xiehui.
Föreningen är politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden.
Föreningens syfte är att informera om och att öka intresset för kultur, historia och samhällsliv i Kina och övriga kinesiska kulturområden. En viktig uppgift är att ge ut en tidskrift om dessa frågor.

§ 2. Föreningens organisation

Mom 1. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Mom 2. Föreningen består av enskilt anslutna medlemmar. Mellan stämmorna är förenings-styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

§ 3. Medlemskap

Mom 1. Privatperson som betalar fastställd årsavgift och följer föreningens stadgar kan bli medlem i föreningen. Privatperson eller juridisk person kan prenumerera på föreningens tidskrift utan att vara medlem.

Mom 2. Stämman kan utesluta medlem, som motverkar föreningens syfte och/eller bryter mot dess stadgar. Medlem som inte betalar årsavgift efter påminnelse förlorar medlemskapet.

§ 4. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

 

II. CENTRAL ORGANISATION

§ 5. Stämma

Mom 1. Stämma hålls före maj månad vartannat år. Extra stämma hålls när minst en fjärdedel av föreningens medlemmar, 3/4 av avdelningarna eller styrelsen så begär.
Alla medlemmar kallas till stämman senast två månader före dess öppnande. Kallelsen ska innehålla uppgifter om motionstid och nomineringar.
Motioner ska lämnas till styrelsen senast en månad före stämman.

Mom 2. Till stämman får avdelning utse två ombud samt ytterligare ett per påbörjat 100-tal medlemmar. Föreningsstyrelsen fastställer antalet ombud som får väljas på grundval av antalet medlemmar i avdelningen den 31 december året före stämman.
Ombud för avdelning väljs av medlemsmöte senast en månad före stämman. Ledamot och suppleant i föreningsstyrelsen kan inte väljas till ombud.
Medlem, som inte är ansluten till någon lokalavdelning, kan anmäla sig som ombud till stämman. Antalet sådana ombud får vara högst 1/100 av det antal medlemmar som inte är lokalanslutna. Medlem som önskar vara sådant ombud ska anmäla detta till styrelsen senast en månad före stämman. Anmälningarna noteras i den ordning de inkommit.

Mom 3. Motion till stämman kan lämnas av enskild medlem eller avdelning.

Mom 4. Styrelsens förslag till dagordning för stämman, verksamhetsberättelse, motioner och styrelsens utlåtanden över dessa, styrelsens förslag och övriga handlingar som ska behandlas på stämman ska postas eller skickas med e-post till ombuden senast tjugo dagar före stämman.

Mom 5. På stämman har varje medlem yttrande-rätt. Ombud och föreningsstyrelsens ledamöter har rösträtt. Suppleant i styrelsen har rösträtt vid ledamots frånvaro. Ledamot av föreningsstyrelsen får inte rösta i frågor som rör dess ansvarsfrihet. Röstning får inte ske genom fullmakt.

Mom 6. Ordinarie stämmas uppgift är:
att fastställa föreningens stadgar
att behandla verksamhets- och revisionsberättelse
att besluta angående ansvarsfrihet för styrelsen
att behandla motioner
att behandla förslag från styrelsen
att välja ledamöter och suppleanter till styrelsen. Föreningens ordförande väljs särskilt.
att välja två revisorer
att bestämma avdelningarnas andel av medlemsavgiften
att bestämma medlemsavgift för de kommande två åren
att utse valberedning inför nästa stämma.

Mom 7. Val sker slutet om någon begär detta.
För att vara vald krävs minst hälften av avgivna röster.

§ 6. Föreningsstyrelsen

Mom 1. Styrelsen består av ordförande och ytterligare minst 8 och högst 16 ledamöter. Antalet suppleanter är högst 4.
Inom styrelsen väljs en av de ordinarie medlemmarna till kassör.
Om Kinarapports redaktör inte är medlem i styrelsen ska denne adjungeras till samtliga styrelsemöten. Samma gäller lokalavdelningarnas ordförande personligen. Eventuella övriga adjungeringar sker efter styrelsens initiativ och beslut.

Mom 2. Styrelsen sammanträder minst 2 gånger om året.
För att styrelsen ska vara beslutsför måste minst hälften av ledamöterna vara närvarande. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens utslagsröst.

Mom 3. Styrelsens uppgifter är:
att verkställa beslut som fattats av stämman
att samordna och leda och utveckla verksamheten
att fastställa budget
att fatta beslut i löpande, aktuella och nödvändiga frågor
att ansvara för information till myndigheter och liknande
att hålla kontakt med avdelningarna

§ 7. Revision

Revisorerna ska fortlöpande granska föreningens verksamhet.
Styrelsen ska lämna verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och resultat- och balansräkning till revisorerna senast sex veckor före stämman.
Revisorernas berättelse ska lämnas till föreningsstyrelsen senast två veckor före stämman.

III. LOKAL ORGANISATION

§ 8. Avdelning

Mom 1. Svensk-kinesiska föreningen kan ha lokala avdelningar.

Mom 2. Beslut om bildande av avdelning och dennas geografiska omfattning tas av föreningsstyrelsen.

Mom 3. Avdelnings namn ska vara Svensk-kinesiska föreningens avdelning i ………………………..(geografiskt område).

Mom 4. Avdelnings uppgift är att inom sitt område verka enligt föreningens stadgar och beslut fattade av stämman eller föreningsstyrelsen. Avdelning ska löpande rapportera om sin verksamhet till föreningsstyrelsen.

Mom 5. Om underlag saknas för fortsatt verksamhet eller om avdelning bryter mot föreningens stadgar kan den upplösas. Beslut om upplösning fattas av föreningsstyrelsen och fastställs av föreningens stämma.
Avdelnings tillgångar överförs vid upplösning till föreningen centralt.

Mom 6. Avdelning kan ha eget bank- och/eller plusgirokonto. Kontoinnehavare ska vara lokalavdelningen, inte privatperson.

§ 9. Avdelnings lokala stämma och övriga medlemsmöten

Mom 1. Lokal stämma hålls före 10 mars samma år som stämma hålls.
Kallelse ska postas, skickas med e-post eller meddelas genom notis i föreningens tidskrift eller medlemsblad och på föreningens hemsida senast 20 dagar före lokal stämma.
Lokal stämmas uppgift är:
att behandla lokal verksamhets- och revisionsberättelse
att fatta beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
att välja styrelse, en revisor, en revisorssuppleant och valberedning. Avdelningsordförande väljs särskilt. En lokalavdelning måste alltid ha en ordförande och, om den har eget bank- och/eller plusgirokonto, även en kassör. Mellan två lokala stämmor kan avdelning när som helst genomföra kompletteringsval till styrelsen.

Mom 2. Övriga medlemsmöten hålls vid tid som bestäms av avdelningsstyrelse. Kallelse sker per post, e-post eller genom notis i föreningens tidskrift eller medlemsblad och på föreningens hemsida.
Varje medlem som bor inom avdelnings område har rösträtt på alla medlemsmöten. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt. Vid lika röstetal i omröstningar gäller mötesordförandens utslagsröst.
Medlemsmöte kan besluta att ge medlem bosatt utanför avdelningens område yttranderätt på mötet. Föreningsstyrelsens ledamöter eller av den utsedda representanter har dock närvaro- och yttranderätt på alla avdelningars medlemsmöten.

§ 10. Avdelningsstyrelse
Avdelningsstyrelse består av minst 3 och högst 9 ordinarie ledamöter.
För att avdelningsstyrelse ska vara beslutsför krävs att minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst.

IV. ÖVRIGT

§ 11. Konferens
De år då ordinarie stämma inte hålls anordnas en föreningskonferens senast under april månad, delvis arrangerad som ett arbetsmöte under vilket ledamöter från avdelningarnas styrelser, föreningsstyrelsen och övriga av styrelsen inbjudna medlemmar diskuterar olika föreningsfrågor. Programmet för konferensen ska utarbetas i samarbete mellan avdelningarna och föreningsstyrelsen.

§ 12. Stadgeändringar
Ändring av föreningens stadgar ska beslutas av stämma, varvid två tredjedelar av rösterna krävs.

§ 13. Upplösning
Svensk-kinesiska föreningen upplöses om en ordinarie och därefter en följande stämma tidigast sex och senast tolv månader efter den ordinarie hålls, med tre fjärdedelars majoritet på vardera mötet beslutar så. Den sista stämman ska besluta hur föreningens medel fördelas.