Stadgar

FÖRENINGENS STADGAR
Fastställda vid ordinarie stämma 2017-04-01.

I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1. Föreningens namn och syfte
Föreningens namn är FokusKina. Föreningen är politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden. Föreningens syfte är att främja och sprida kunskap om Kina och kinesisk historia, kultur och samhällsliv i vid mening – dåtid och nutid – på ett fördjupande sätt. Föreningens främsta verktyg för att stödja denna målsättning är att utge en tidskrift. Även föreningens hemsida ska stödja målsättningen. Föreningen kan i samma anda och efter förmåga initiera, arrangera och medverka i föreläsningar och andra aktiviteter.

§ 2. Föreningens organisation
Mom 1. Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Mom 2. Föreningen består av enskilt anslutna medlemmar. Mellan stämmorna är föreningsstyrelsen föreningens högsta beslutande organ.

§ 3. Medlemskap och prenumeration
Mom 1. Privatperson som betalar fastställd årsavgift och följer föreningens stadgar kan bli medlem i föreningen. Juridisk person kan ej vara medlem. Privatperson eller juridisk person kan prenumerera på föreningens tidskrift utan att vara medlem.
Mom 2. Stämman kan utesluta medlem som motverkar föreningens syfte och/eller bryter mot dess stadgar. Medlem som inte betalar årsavgift efter påminnelse förlorar medlemskapet.

§ 4. Verksamhetsperiod och räkenskapsår
En verksamhetsperiod omfattar två kalenderår. Stämma hålls vartannat år. Den ekonomiska redovisningen omfattar tolv månader (kalenderår). Båda verksamhetsårens räkenskaper föreläggs stämman.

II. CENTRAL ORGANISATION
§ 5. Stämma
Mom 1. Ordinarie stämma hålls före maj månad vartannat år. Extra stämma hålls när minst en fjärdedel av föreningens medlemmar tillsammans med tre fjärdedelar av avdelningarna eller styrelsen så begär. Alla medlemmar kallas till ordinarie stämma senast två månader och till extra stämma senast en månad före dess öppnande. Kallelsen ska innehålla uppgifter om motionstid och nomineringar. Motioner ska lämnas till styrelsen senast en månad före ordinarie stämma och senast två veckor för extra stämma.
Mom 2. Till stämman får avdelning utse två ombud samt ytterligare ett per påbörjat 100-tal medlemmar. Föreningsstyrelsen fastställer antalet ombud som får väljas på grundval av antalet medlemmar i avdelningen den 31 december året före stämman. Ombud för avdelning väljs av medlemsmöte. Ledamot och suppleant i föreningsstyrelsen kan inte väljas till ombud. Medlem som inte är ansluten till någon lokalavdelning, kan anmäla sig som ombud till stämman. Antalet sådana ombud får vara högst 1/100 av det antal medlemmar som inte är lokalanslutna. Medlem som önskar vara sådant ombud ska anmäla detta till styrelsen senast en månad före stämman. Anmälningarna noteras i den ordning de inkommit.
Mom 3. Motion till stämman kan lämnas av enskild medlem eller avdelning.
Mom 4. Styrelsens förslag till dagordning för stämman, verksamhetsberättelse, motioner och styrelsens utlåtanden över dessa, styrelsens förslag och övriga handlingar som ska behandlas på stämma ska postas eller skickas med e-post till ombuden senast två veckor före ordinarie stämma och i rimlig tid före extra stämma.
Mom 5. På stämman har varje medlem yttranderätt. Ombud och föreningsstyrelsens ledamöter har rösträtt. Suppleant i styrelsen har rösträtt vid ledamots frånvaro. Ledamot av föreningsstyrelsen får inte rösta i frågor som rör dess ansvarsfrihet. Röstning får inte ske genom fullmakt.
Mom 6. Ordinarie stämmas uppgift är att:
a) fastställa föreningens stadgar
b) behandla verksamhets- och revisionsberättelse
c) besluta angående ansvarsfrihet för styrelsen
d) behandla motioner
e) behandla förslag från styrelsen
f) välja ledamöter och suppleanter till styrelsen, föreningens ordförande väljs särskilt
g) välja två revisorer
h) bestämma avdelningarnas andel av medlemsavgiften.
Mom 7. Val sker slutet om någon begär detta.
Mom 8. Valberedningen inför stämma består av 2-3 ledamöter och utses av styrelsen som utser 1-2 ledamöter och avdelningarna som gemensamt utser 1 ledamot.

§ 6. Föreningsstyrelsen
Mom 1. Styrelsen består av ordförande och ytterligare minst 8 och högst 16 ledamöter. Antalet suppleanter är högst 4. Styrelsen måste inom sig utse firmatecknare samt en ordinarie ledamot till kassör. Om tidskriftens redaktör inte är medlem i styrelsen ska denne adjungeras till samtliga styrelsemöten. Samma gäller lokalavdelningarnas ordförande personligen. Eventuella övriga adjungeringar sker efter styrelsens initiativ och beslut.
Mom 2. Styrelsen sammanträder minst tre gånger om året. För att styrelsen ska vara beslutsför måste minst hälften av ledamöterna vara närvarande. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens utslagsröst.
Mom 3. Styrelsens uppgifter är att:
a) verkställa beslut som fattats av stämman
b) leda och utveckla verksamheten
c) fastställa budget
d) fastställa medlems- och prenumerationsavgifter
e) fatta beslut i löpande, aktuella och nödvändiga frågor
f) företräda föreningen gentemot personer, myndigheter, företag och andra
g) hålla kontakt med avdelningarna.

§ 7. Revision
Revisorerna ska fortlöpande granska föreningens verksamhet. Styrelsen ska lämna verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och resultat- och balansräkning till revisorerna senast fyra veckor före stämman. Revisorernas berättelse ska lämnas till föreningsstyrelsen senast en vecka före stämman.

III. LOKAL ORGANISATION
§ 8. Avdelning
Mom 1. Föreningen kan ha lokala avdelningar.
Mom 2. Beslut om bildande av avdelning och dennas geografiska omfattning fattas av
föreningsstyrelsen.
Mom 3. Avdelnings namn ska vara FokusKinas avdelning i ………….(geografiskt område).
Mom 4. Avdelnings uppgift är att inom sitt område verka enligt föreningens stadgar och beslut fattade av stämman och föreningsstyrelsen. Avdelning ska efter varje kalenderår rapportera om sin verksamhet och ekonomi till föreningsstyrelsen.
Mom 5. Avdelning kan ha eget bank- och/eller PlusGirokonto. Kontoinnehavare ska vara lokalavdelningen, inte privatperson. För att avdelning inte ska behöva ha ett eget bank- eller PlusGirokonto har avdelning rätt att kräva av den centrala styrelsen att avdelningens ekonomi (in-och utbetalningar) sköts inom ramen för den centrala föreningens ekonomi och redovisning. Avdelningens medel ska då placeras på ett balanskonto i den centrala föreningens redovisning, varvid medlen fortsatt tillhör avdelningen. Mot detta konto bokförs därefter avdelningens in- och utbetalningar.

§ 9. Avdelnings lokala stämma, styrelse och medlemsmöten
Mom 1. Lokal stämma hålls före 10 mars samma år som central stämma hålls. Kallelse till medlemmarna postas eller skickas med e-post senast 20 dagar före lokal stämma. Lokal stämmas uppgift är att:
a) behandla lokal verksamhets- och revisionsberättelse för de gånga två åren
b) fatta beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
c) välja styrelse och en revisor.
Avdelningsstyrelse består av minst 3 och högst 9 ordinarie ledamöter. Avdelningsordförande väljs särskilt. En lokalavdelning måste alltid ha en ordförande och, om avdelningen har eget bankoch/eller PlusGirokonto, även en kassör. Avdelning som inte har bank- eller PlusGirokonto och inte är skyldig att lämna deklaration till Skatteverket behöver inte utse revisor. Mellan två lokala stämmor kan avdelning på ett medlemsmöte genomföra kompletteringsval till styrelsen. För att avdelningsstyrelse ska vara beslutsför krävs att minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst.
Mom 2. Medlemsmöte hålls vid tid som bestäms av avdelningsstyrelsen. Kallelse sker per post eller e-post. Varje medlem som bor inom avdelnings område har rösträtt på alla medlemsmöten. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt. Vid lika röstetal i omröstningar gäller mötesordförandens utslagsröst. Medlemsmöte kan besluta att ge medlem bosatt utanför avdelningens område yttranderätt på mötet. Föreningsstyrelsens ledamöter eller av den utsedda representanter har närvaro- och yttranderätt på avdelnings lokala stämma och medlemsmöten.

§ 10. Avdelnings upplösning
Om underlag saknas för fortsatt verksamhet, till exempel om inga aktiviteter arrangeras eller att ingen styrelse har blivit vald, eller om avdelning bryter mot föreningens stadgar kan den upplösas. Beslut om upplösning fattas av föreningsstyrelsen. Avdelnings tillgångar överförs vid upplösning föreningen centralt.

IV. ÖVRIGT

§ 11. Stadgeändringar
Ändring av föreningens stadgar ska beslutas av stämma, varvid två tredjedelar av rösterna krävs.

§ 12. Upplösning
Föreningen upplöses om en ordinarie och därefter en följande extra stämma tidigast tre och senast nio månader efter den ordinarie hålls, och med tre fjärdedelars majoritet på vardera stämman så beslutar. Den sista stämman ska besluta hur föreningens medel fördelas.