Paraden i Peking den 1 oktober 2019

Text Johan Fresk, FokusKina #4 2019

”Redan har han något av avstånd över sig, en frånvaro. Han är liksom inte riktigt där, i det närvarande. Han tycks blicka långt in iframtiden, itrygg förvissning. Han står som en vattendelande klippa i historiens ström. Inför den gigantiska femårsparaden avtecknar han sig som en gestalt där världens långa rad av uppror, frihetsstrider och revolutioner tills vidare kulminerar.”

Artur Lundkvist,  Den förvandlade draken, En resa i Kina, Stockholm 1955. s 27

Paraden 0001

VID FOLKREPUBLIKENS femårsfirande 1954 var det ordförande Mao Zedong som stod på Den himmelska fridens port och betraktade paraderande soldater, vapen och utvalda medborgare marschera förbi, med författaren och Kinavännen Artur Lundkvist som hänförd åskådare. Sextiofem år senare kunde en hel värld betrakta paraden från Peking via satellitlänkar, men regin var i stort sett densamma: soldater, vapen och hänryckta medborgare blickar drömskt upp mot tribunen där ordförande Xi Jinping nu står och tar emot folkets hyllningar. Allt förändras, men allt förblir ändå detsamma.

Vapnen
Men vänta, något har hänt – plötsligt hörs mullret från hjulen av tunga missilbärare och den nya kärnvapenmissilen Dongfeng41 (namnet betyder östlig vind och revolutionens drivande kraft) rullar förbi. Lycksaliga röster i högtalarna liknar missilen vid en drake som kan gömma sig i de höga bergen eller i de ändlösa vattnen innan den avfyrar sin brännande eld. DF-41 är det nya vapnet som kan nå alla delar av jordklotet och bära upp till tio oberoende stridsspetsar och som ska säkra att Kina alltid har en avskräckande förmåga. Detta var paradens första budskap: Kina är starkt och ingen kan ostraffat sätta sig upp emot Folkrepubliken eller än mindre angripa moderlandets odelbara territorium. Amerikansk besatthet av den stora men åldrande ryska missilarsenalen ter sig passé. Kina har ännu så länge bara runt 300 stridsspetsar men de flyger långt och har hög precision. Tron att väst på lång sikt skulle kunna behålla en överlägsenhet över Kina på vapentekniska och andra områden verkar helt osannolik. Andra vapensystem som förevisades var missilen JL-2 som kan skjutas av från kinesiska u-båtar, DF-17, som är en tekniskt mycket avancerad glidflygare som avfyras från en traditionell missil och nya drönare, wz-8 och skarpa svärdet, som kan flyga i överljudsfart för avancerad underrättelseverksamhet.

Historien
”Vid tiden för grundandet av Folkrepubliken Kina år 1949 påminde oss Mao Zedong: ”Att segra över hela landet är bara första steget på en tiotusen li lång marsch.” Efter grundandet av Folkrepubliken Kina, och efter en krävande period av experimenterande som innebar många motgångar, lanserade vi en ny era av reform och öppnande, och gav oss iväg på en ny lång marsch för att utveckla den kinesiska socialismen. ” Tal av Xi Jinping den 21 oktober 2016 till 80-årsminnet av den Långa marschens seger.

ORDFÖRANDE XI HAR noga studerat Sovjetunionens fall och för honom är lärdomen att avståndstagandet från och kritiken mot Stalin och andra kommunistiska ledare var början till slutet. Folkrepublikens historia måste ses som ett ärofullt kontinuum och de misstag och excesser som skedde vid olika kampanjer, Det stora språnget, Den stora proletära kulturrevolutionen och de för ekonomin förlorade decennierna blir istället ”en krävande period av experimenterande”. Den andra lärdomen av paraden för det kinesiska folket är att den ovedersägliga förklaringen till och garanten för landets storhet är Kinas kommunistiska parti. Denna dogm får inte ifrågasättas.

Nationalismen
Xi Jinpings budskap är enkelt. Partiet är garanten för det kinesiska folkets välstånd. Kina står starkt i dagens värld och inget annat land ska hindra eller störa Kina från att återta sin rättmätiga plats som världens centrum. Moderlandets enhet är oförytterlig och ett enande kommer att ske. Varning Hongkong och Taiwan! Genom att endast tillåta en tillrättalagd och propagandistisk bild av historien hindras all verklig diskussion om misstag och de lärdomar man kan dra av dessa. Istället blir det en okritiskt flaggviftande nationalism där kommunistpartiet är ofelbart och aldrig har gjort och aldrig kan göra några misstag. Resultatet blir en virulent och självgod nationalism som inte tål någon som helst kritik eller intern diskussion och absolut ingen kritik från utlandet. Kritik likställs med fientlighet. Kombinationen av avancerade vapen, en känsla av ofelbarhet i de historiska valen och en självgod nationalism har dessvärre ofta startat krig. En dos av ödmjukhet och självkritik efterlyses om denna utveckling inte skall ta en ände med förskräckelse.

 

Fler inlägg