Svensk-kinesiska föreningen har fått nytt namn – FokusKina

ny_02d

Föreningsstämman den 1 april 2017 beslutade att Svensk-kinesiska föreningen ska byta namn. Det nya namnet är FokusKina.

Att byta namn på en förening kan ju låta som en drastisk åtgärd. Namnbyte har skett två gånger tidigare i föreningens historia. När föreningen bildades 1952 fick den namnet Svensk-kinesiska föreningen. Under mycket starka vänstervindar beslutade årsmötet 1971 att namnet skulle ändras till Svensk-kinesiska vänskapsförbundet. 1990 bytte föreningen tillbaka till sitt ursprungliga namn Svensk-kinesiska föreningen. Den direkta orsaken till bytet 1990 var massakern på Himmelska fridens torg i Peking den 4 juni 1989. Styrelsen ville markera att föreningen inte var en ”vänskapsorganisation” som stödde Kinas regim.

Ändå blev vi titt som tätt påminda om att namnet Svensk-kinesiska föreningen gav intryck av att föreningen faktiskt var en organisation som på något sätt – uttalat eller outtalat – stödde Kina, och att medlemmarna nog egentligen förväntades omfatta sådana värderingar och det kanske inte är så konstigt. Själva konstruktionen av namnet Svensk-kinesiska föreningen associerar till en svunnen tid och vi vill tänka på föreningens framtida väl och ve och anpassa namnet till en ny tid när andra än 30-, 40- och 50-talister dominerar vår förening. Ett namnbyte kändes därför som nödvändigt, självklart och okomplicerat. Vi hoppas att FokusKina ska bli ett väl fungerande och uppskattat namn.

fokuskina_01a

Därför FokusKina!

Utan att ha gjort någon avancerad omvärldsanalys vågar vi påstå att Kinas betydelse och inflytande kommer att växa. I vissa frågor blir Kina med stor sannolikhet allt mer kontroversiellt, åtminstone sett ur ett västerländskt perspektiv. Kinas utveckling – såväl på hemmafronten som internationellt – kommer att hamna allt mer i fokus, såväl i positiv som negativ mening. Kinas betydelse för den globala ekonomin, och förstås även för Sveriges ekonomi, ökar. Diskussionen om Kina och Kinas politik – neutral, positiv, kritisk eller avståndstagande – kommer att öka. Intresset för och ”behovet” av en kvalificerad tidskrift om Kina kommer att vara rimligt stort, åtminstone tillräckligt stort, för att FokusKina ska kunna samla medlemmar och prenumeranter. Vi ska fokusera på kunskap om Kina och finnas till för dem som har ett intresse för Kina och kinesisk historia, kultur och samhällsliv i vid mening.

Paragraf 1 i stadgarna anger:

• Föreningens syfte är att främja och sprida kunskap om Kina och kinesisk historia, kultur och samhällsliv i vid mening – dåtid och nutid – på ett fördjupande sätt.

• Föreningens främsta verktyg för att stödja denna målsättning är att utge en tidskrift. Även föreningens hemsida ska stödja målsättningen.

• Föreningen kan i samma anda och efter förmåga initiera, arrangera och medverka i föreläsningar och andra aktiviteter.

Ett annat sätt att uttrycka det skulle kunna vara ”Föreningens syfte är att tillgodose medlemmarnas och prenumeranternas intresse för Kina”. Av skrivningen i stadgarna framgår också att utgivandet av en tidskrift är föreningens viktigaste verksamhet.

Lokalavdelningarna

I lokalavdelningarna finns många medlemmar som lägger mycket tid och engagemang på att arrangera lokala aktiviteter. Efter förmåga stödjer föreningen centralt lokalavdelningarna ekonomiskt. Medlen använder avdelningarna först och främst för att bekosta arvoden och resekostnader för föredragshållare.

Föreningens ekonomi

Intäkterna består till allra största delen av medlemsavgifter. För att kunna utveckla tidskriften ytterligare behöver vi nya intäkter, en utmaning styrelsen kommer att jobba mycket med under 2017-18. Förutom att trycka tidskriften vill vi klara av att ge ut den digitalt. Stöd FokusKinas tidskrift ekonomiskt med ett extra bidrag! Alla bidrag – 50, 100, 1 000, 10 000 kr – mottages med stor tacksamhet. Sätt in ditt bidrag på PlusGiro 50 12 77-8, FokusKina. Ange ditt namn och medlemsnummer. Alla medlemmar som ger ett extra stöd kommer att redovisas i kommande nyhetsbrev.

Stöd vår satsning, PlusGiro 50 12 77-8!

Fler inlägg